Konferencja WIGE 2017

W dniach 30-31 marca 2017 roku odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”. Podczas konferencji został wygłoszony referat pt. „Kompletność danych o produktach w różnych wersjach językowych Wikipedii”.

Zasadniczymi celami konferencji jest integracja środowiska polskich ekonomistów zajmujących się badaniami operacyjnymi, ekonometrią, ekonomią matematyczną, informatyką, statystyką na usługach ekonomii i zarządzania oraz wymiana poglądów i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych w gronie pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i reprezentantów praktyki gospodarczej.

Program konferencji

Dzień pierwszy – 30.03.2017 r.
Miejsce: Aula UEP, budynek A, II piętro
14.00 – 14.30: Rejestracja

14.30 – 14.40: Otwarcie
JM Rektor UEP
prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP

14.40 – 15.20
Instytucje a mechanizmy długookresowego wzrostu gospodarczego
w skali globalnej

prof. Stanisław Gomułka, dr h.c. UEP, członek korespondent PAN
w Warszawie

15.25 – 16.05
Problemy pomiaru potencjałów wzrostu gospodarczego
prof. dr hab. Władysław Milo, Uniwersytet Łódzki

16.05 – 16.35
Przerwa kawowa

16.35 – 17.15
Kierunki badań nad rynkiem pracy w teorii ekonomii
prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki

18.15
Uroczysta kolacja

Dzień drugi – 31.03.2017 r.

9.00-10.40, SESJE RÓWNOLEGŁE

SESJA 1A – sala 0011 (bud. A)

Ekonomia matematyczna w różnych zastosowaniach

Prowadzenie: prof. dr hab. Honorata Sosnowska

prof. dr hab. Honorata Sosnowska (współautorzy: Aleksander Kaczmarek, Krzysztof Przybyszewski, Dorota Rutkowska): Wpływ kompetencji matematycznych i dedukcyjnego wysiłku poznawczego na występowanie efektu sformułowania w problemie decyzyjnym „choroby azjatyckiej”

dr Fryderyk Falniowski, dr Jakub Bielawski: Uogólnione miary względnego niedostatku

dr Monika Naskręcka, dr Michał Pilc: Czy reżim polityczny ma wpływ na dostosowywanie prawnej ochrony pracowników do cyklu koniunkturalnego?

dr Karolina Siemaszkiewicz: Inwestycje alternatywne – ocena jakości alokacji środków pieniężnych w złoto

dr hab. Mirosław Bochenek: Włodzimierz Hagemejer – zapomniany zwolennik ekonomii matematycznej

 

SESJA 1B – sala 0031 (bud. A), 9.00-10.40

Ekonometria w makroekonomii

Prowadzenie: dr hab. Dariusz J. Błaszczuk

dr hab. Dariusz J. Błaszczuk, dr Janusz Sawicki: Econometric analyses of relationships between financial accounts of balance of payments and GDP
in Visegrad countries in 1994 – 2015

dr hab. inż. Aleksandra Parteka prof. nadzw. PG: Multidimensional analysis of labor market consequences of global production networks

dr Magdalena Ulrichs: Identification of financial and macroeconomic shocks in a SVAR model of the Polish economy

mgr Julita Wyrwał:  Relacje pomiędzy ryzykiem sektora bankowego a sytuacją makroekonomiczną na przykładzie wybranych krajów europejskich

SESJA 1C – sala 0032 (bud. A), 9.00-10.40

Statystyka w służbie Człowiekowi: jakość życia, starzenie się, niepełnosprawność

Prowadzenie: dr Marcin Szymkowiak

dr Maria Dąbrowa: Metoda dystansowa i możliwości jej wykorzystania w badaniu poziomu życia

dr Alicja Jajko-Siwek: Droga do emerytury pod palmami. Analiza ścieżek życia osób, które otrzymują adekwatne emerytury

dr Radosław Murkowski: Czy populacja Polski na pewno się starzeje?

mgr Michał Pietrzak: Charakterystyka wykształcenia osób niepełnosprawnych na podstawie dostępnych źródeł danych dla Polski

dr Marcin Szymkowiak, dr Tomasz Klimanek, mgr Tomasz Józefowski: Zjawisko niepełnosprawności osób w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego w świetle statystyki małych obszarów

 

SESJA 1D – sala 0033 (bud. A), 9.00-10.40

Modele rynków i narzędzia informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji

Prowadzenie: dr inż. Łukasz Balbus

dr inż. Łukasz Balbus: Markowowska równowaga doskonała w modelach wielogeneracyjnych z cechami paternalistycznymi i niepaternalistycznymi

dr Dominika Machowska: Markovian Nash equilibria in a modified Lanchester model of duopoly market expansion

dr inż. Elżbieta Szafranko: Możliwości wykorzystania metod wspomagania procesów decyzyjnych w budownictwie

mgr Jacek Sokołowski: System ekspertowy wspomagający przeciwdziałanie praniu pieniędzy

mgr Włodzimierz Lewoniewski: Kompletność danych o produktach w różnych wersjach językowych Wikipedii

 

10.40 – 11.10 Przerwa kawowa (hol przy Auli)

SESJA 2A – sala 0011 (bud. A), 11.10-12.50

Ekonomia matematyczna: Modele wzrostu gospodarczego („szkoła krakowska”)

Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Szydłowski

prof. dr hab. Marek Szydłowski, mgr Aleksander Stachowski, dr hab. Adam Krawiec: Rozwiązania modeli wzrostu gospodarczego w postaci szeregu potęgowego

dr hab. Adam Krawiec, mgr Aleksandra Borowska, mgr Dominika A. Byrska: Pośrednictwo finansowe w prostym modelu wzrostu gospodarczego

dr Paweł Dykas: Neoklasyczny model wzrostu gospodarczego z cykliczną liczbą pracujących

dr Ivan Telega, dr Marta Kornafel: Kapitał naturalny w modelach ekonomicznych

mgr Katarzyna Filipowicz: O możliwych trajektoriach rozwoju ekonomicznego województw – analizy symulacyjne oparte na grawitacyjnym modelu wzrostu gospodarczego

 

SESJA 2B – sala 0031 (bud. A), 11.10-12.50

Ekonometria finansowa

Prowadzenie: dr Marcin Bartkowiak

dr inż. Małgorzata Just: Zależności pomiędzy cenami kontraktów futures na surowce rolne na Chicago Board of Trade i Euronext w Paryżu

dr Blanka Łęt: Badanie reakcji na ogłoszenia makroekonomiczne na rynku terminowym gazu ziemnego

dr Marcin Bartkowiak, dr Aleksandra Rutkowska: Fuzzy Lee-Carter model

dr Katarzyna Cheba: Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej wybranych krajów europejskich z perspektywy inwestorów japońskich

SESJA 2C – sala 0032 (bud. A), 11.10-12.50

Statystyka w służbie Światu: zastosowania w makroekonomii, bankowości i energetyce

Prowadzenie: dr inż. Karol Flisikowski

dr Katarzyna Cheba, dr hab. Iwona Bąk: Wykorzystanie klasyfikacji dynamicznej do oceny zmian zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej

dr inż. Karol Flisikowski: A new approach for measuring the labour market flexibility

dr Mirosława Kaczmarek: Typologia użytkowników bankowości internetowej z zastosowaniem analizy skupień

dr Eliza Khemissi: Nieliniowa korelacja częściowa i ostatni kryzys na globalnym rynku międzybankowym

mgr Jurand Skrzypek: Analiza energochłonności i emisyjności sektorów polskiej gospodarki w latach 1996-2015

 

SESJA 2D – sala 0033 (bud. A), 11.10-12.50

Badania operacyjne. Optymalizacja decyzji w finansach

Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Piasecki

dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak, prof. dr hab. Krzysztof Piasecki: Zorientowana behawioralna wartość bieżąca portfela dwuskładnikowego – studium przypadku

mgr Joanna Siwek, prof. dr hab. Krzysztof Piasecki: Two-asset portfolio with trapezoidal fuzzy present values – an alternative approach

dr inż. Michał Stasiak, prof. dr hab. Krzysztof Piasecki: Wpływ jednostki dyskretyzacji na efektywność modelowania kursu walutowego w reprezentacji binarnej

dr Aleksandra Wójcicka, prof. dr hab. Krzysztof Piasecki: Neural networks versus discriminative analysis in the assessment of default

mgr Grzegorz Szwałek: Symulacyjne metody analizy ryzyka projektu inwestycyjnego

 

13.00 – 14.00 Obiad (hol przy Auli)

SESJA 3A – sala 0011 (bud. A), 14.00-16.00

Ekonomia matematyczna: Teoria równowagi i teoria podejmowania decyzji

Prowadzenie: dr Maciej Malaczewski

dr hab. Henryk J. Runka: Applying norm cones in continuous optimization

dr Elżbieta Babula: W poszukiwaniu algorytmu teorii perspektywy

dr Marta Kornafel: Zbieżność optymalnych planów produkcji w procesie innowacji

dr Agnieszka Lipieta: Mechanizmy adaptacyjne gwarantujące równowagę w ekonomii z własnością prywatną

dr Maciej Malaczewski: Preferencje ekologiczne społeczeństwa a wydatki na odnawialne źródła energii

mgr Damian Sołtysiak: Równowaga dynamiczna w modelu typu Keynesa – Metzlera – Goodwina

SESJA 3B – sala 0031 (bud. A), 14.00-16.00

Ekonometria w różnych zastosowaniach

Prowadzenie: dr Romana Głowicka-Wołoszyn

dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz: The analysis of firms involvement in international production sharing

dr Romana Głowicka-Wołoszyn: Model potencjału w ocenie samodzielności finansowej samorządów gminnych w Polsce

prof. dr hab. Feliks Wysocki, dr Romana Głowicka-Wołoszyn, mgr Andrzej Wołoszyn: An application of generalized ordered logit model to identify determinants of Polish communes’ financial condition

mgr Maciej Żytkowiak: Wpływ terenu działania na wyniki finansowe Banków Spółdzielczych

Piotr Matuszak: The impact of part-time work on future wages of men. An empirical analysis for the German labour market

 

 

SESJA 3C – sala 0032 (bud. A), 14.00-16.00

Statystyka w służbie Polsce (a zwłaszcza Wielkopolsce)

Prowadzenie: dr Katarzyna Wawrzyniak

dr Małgorzata Dolata, dr Jarosław Lira: Relatywne zmiany poziomu zasobów mieszkaniowych na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego

dr Jarosław Lira: Metody relatywnego grupowania obszarów wiejskich powiatów województwa wielkopolskiego według poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej

dr Lucyna Przezbórska-Skobiej, dr Jarosław Lira: Walory turystyczne obszarów wiejskich jako czynnik rozwoju agroturystyki (relatywna klasyfikacja typologiczna powiatów woj. wielkopolskiego)

dr Joanna Stanisławska, dr Romana Głowicka-Wołoszyn, dr Agnieszka Kozera, mgr Andrzej Wołoszyn: Syntetyczna ocena bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych rolników z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM

dr Katarzyna Wawrzyniak, dr Barbara Batóg: Badanie dynamiki struktur na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim

 

16.00 sala 0011 (bud. A):

Zakończenie konferencji: prof. dr hab. Krzysztof Malaga, Dziekan WIGE

 

Polski
English
Русский