Konferencja GTS 2014

VI Środowiskowa Konferencja Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo” odbyła się 24 maja 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na której został wygłoszony referat „Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji”.

Konferencja GTS 2014 - Zaświadczenie

Konferencja GTS 2014 - Podziękowanie

Program konferencji:

8:00 – 8:30 Rejestracja uczestników

8:30 – 9:00 Uroczyste otwarcie konferencji – aula

 • J.M. Rektor , prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
 • Przewodniczący Rady Programowej, dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP
 • Przewodnicząca Rady Doktorantów, mgr inż. Katarzyna Kluczyńska

9:00-9:30 Wykład – prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEPDobre praktyki w nauce

9:30 – 10:30 Sesja plenarna – Aula
(prowadzenie: dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP)

 • Natalia Szajewska, Uniwersytet Warszawski– Polityka władz samorządowych wobec zjawiska zmniejszania się liczby ludności miast
 • Paulina Malaczewska, Uniwersytet Łódzki – Co wpływa na wielkość szarej strefy na świecie?
 • Piasecki Marcin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Determinanty wejścia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa – sala 111 A

11:00 – 14:00 Sesje równoległe, w tym:

12:20 – 12:35 Przerwa kawowa – sala 111 A

Sesja – EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – sala 002 A
(prowadzenie: dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP)
(pomoc techniczna: mgr Grzegorz Szwałek)

 • Marta Mazurowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Ekonomia złożoności – w poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomii
 • Dawid Obrzeżgiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Identyfikacja ryzyka w działalności gospodarstw rolnych dla potrzeb rachunkowości
 • Zofia Wierzbińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Determinanty rozwoju rachunkowości rolniczej
 • Regina Szymczak-Staniek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wycena aktywów kompetencyjnych i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym
 • Grzegorz Szwałek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Ocena ryzyka a opcje rzeczywiste
 • Anna Przewoźna-Skowrońska, Politechnika Poznańska – Finansowanie działalności innowacyjnej w polskiej gospodarce
 • Karolina Wójcicka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Finansowanie bieżącej działalności MŚP kredytem bankowym w Polsce
 • Sandra Rataj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Instytucje parabankowe w Polsce – jakie niosą zagrożenia?

Sesja – ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY – sala 003 A
(prowadzenie: prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP)
(pomoc techniczna: mgr Anita Perska)

 • Tomasz Jabłoński, Uniwersytet Jagielloński – Umiejętności kierownicze koordynatora projektów publicznych współfinansowanych za środków Unii Europejskiej
 • Marzena Walaszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zasięg oddziaływania szkolnictwa ponadgimnazjalnego na przykładzie miasta Poznania
 • Anna Królikowska-Tomczak, Politechnika Poznańska Zrównoważony rozwój turystyki a rozwój lokalny na podstawie European Tourism Indicator System Toolkit
 • Maciej Koszel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Dysproporcje w rozwoju gmin województwa wielkopolskiego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • Katarzyna Bartnik, Uniwersytet Gdański Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii
 • Wojciech Goleński, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Wybrane elementy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku jako odpowiedź na główne wyzwania regionalnej polityki społecznej
 • Wojciech Dyba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie inicjatyw klastrowych w województwie wielkopolskim
 • Marta Jankowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Realizacja koncepcji smart city w wybranych miastach europejskich
 • Lidia Węsierska-Chyc, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne
 • Ludmiła Nikitina, Politechnika Poznańska Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska- Rosja 2007-2013 wobec wspólnych problemów i wyzwań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie objętym danym programem

Sesja – GOSPODARKA sala 004 A
(prowadzenie: prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP)
(pomoc techniczna: mgr Adam Weinert)

 • Karolina Jabłońska, Akademia Obrony Narodowej – Rosja – stare/nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy
 • Marta Ostrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Państwo w gospodarce a przedsiębiorczość. Przypadek Chin
 • Anna Malinowska, Akademia Leona Koźmińskiego Wpływ ilościowego luzowania na poziom oprocentowania brytyjskich obligacji skarbowych w okresie 2009-10
 • Adam Wąsowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Zmiany w strukturze przedsiębiorstw budowlanych w Polsce
 • Agata Szymańska, Uniwersytet Łódzki Charakter polityki fiskalnej w wybranych krajach Unii Europejskiej w okresie spowolnienia gospodarczego
 • Joanna Górna, Karolina Górna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Czy w Europie występuje konwergencja dochodów? – analiza z wykorzystaniem elementów teorii zbiorów rozmytych
 • Miłosz Malaga, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Trolle na podzielonym rynku. Patent europejski o jednolitym skutku a rynek wewnętrzny i prawo konkurencji
 • Katarzyna Piechota, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze energetycznym

Sesja – GOSPODARKA ELEKTRONICZNA sala 0011 A
(prowadzenie: dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP)
(pomoc techniczna: mgr Włodzimierz Lewoniewski)

 • Dorota Flizikowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Crowdsourcing – kierunki rozwoju, kluczowe wyzwania
 • Andrzej Szymkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Przyczyny rezygnacji z aktywności na portalach społecznościowych wśród studentów
 • Marcin Sowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Odporność sieci współzależnych
 • Adrianna Jednoralska, Uniwersytet Warszawski Znaczenie wiedzy w tworzeniu i rozwijaniu technologii wśród firm-dostawców technologii środowiskowych
 • Leszek Żurański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Geneza, atrybuty i kierunki rozwoju systemów Business Intelligence
 • Jakub Ryfa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Rola walut wirtualnych we współczesnej gospodarce światowej
 • Włodzimierz Lewoniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji
 • Paweł Nowakowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Perspektywy rozwoju handlu internetowego artykułami spożywczymi w Polsce

Sesja – SPOŁECZEŃSTWO sala 306 A
(prowadzenie: dr hab. Tomasz Wanat, prof. nadzw. UEP)
(pomoc techniczna: mgr Magdalena Popek)

 • Kamil Dyrtkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce
 • Dariusz Polus, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Czynniki determinujące jakość procesu edukacyjnego
 • Maciej Bis, Aneta Grześkiewicz, Uniwersytet Jagielloński – Wpływ przejmowania zarządzania szkołami przez stowarzyszenia na efektywność edukacji oraz samopoczucie nauczycieli
 • Agata Kobyłka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Źródła motywacji wchodzącego obecnie na rynek pracy pokolenia Y
 • Magdalena Popek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Nierównowaga demograficzna a postawy studentów wobec życia rodzinnego
 • Agnieszka Rojewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Metody badania motywów zachowań konsumenta
 • Paula Skrobańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wydarzenia swappingowe a postawy EKO wśród konsumentów
 • Anna Waligóra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Przedsiębiorczość społeczna
 • AnnaWarchlewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Bariery dostępu do obrotu bezgotówkowego na przykładzie pokolenia 55+
 • Monika Narojek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce a poziom zaufania społeczeństwa
 • Monika Majewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Ekonomiczne konsekwencje rytuałów przejścia

Sesja – TOWAROZNAWSTWO I GOSPODARKA – sala 308 A
(prowadzenie: prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP)
(pomoc techniczna: mgr Adam Staliński)

 • Piotr Sajna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Analiza porównawcza wybranych roślin przeznaczonych na cele energetyczne w aspekcie ekonomicznym
 • Adam Staliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Światowe zapotrzebowanie na grunty rolne pod biomasę elektryczną vs dostępność ziemi na przykładzie wierzby wiciowej
 • Julia Gościańska-Łowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Charakterystyka organizacji wspierających efektywność energetyczną w rolnictwie
 • Katarzyna Joachimiak-Lechman, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Integracja środowiskowych oraz ekonomicznych aspektów cyklu życia na przykładzie zrównoważonego budownictwa
 • Kamila Kamyszek, Sylwia Andrzejewska, Politechnika Poznańska – Wpływ transportu lotniczego na środowisko
 • Kamil Wróbel, Aleksandra Dewicka, Politechnika Poznańska – Problematyka ergonomiczności instrukcji obsługi dla osób starszych
 • Anna Kaźmierska, Uniwersytet Łódzki – Zmiany strukturalne a zjawisko długiej pamięci w modelowaniu cen metali nieodnawialnych
 • Katarzyna Włodarska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Czynniki determinujące postrzeganie jakości sensorycznej soków jabłkowych
 • Ewelina Dymarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Składniki żywności modulujące czynność układu immunologicznego
 • Jacek Lewandowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Jakość majonezów niskotłuszczowych zagęszczonych skrobią oporną typu RS4

Sesja – ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM sala 029 A
(prowadzenie: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP)
(pomoc techniczna: mgr Katarzyna Kluczyńska)

 • Tomasz Pawłowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Społeczna odpowiedzialność biznesu w handlu wielkopowierzchniowym na przykładzie sklepów specjalistycznych z artykułami dla majsterkowiczów i wyposażenia domu
 • Marcin Wieczerzycki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Postmodernizm a współczesne koncepcje marketingu B2C
 • Ewa Podlewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Narzędzia budowania relacji preferowane przez pracowników pokolenia Y
 • Filip Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Budowa wizerunku lidera w procesie sukcesji
 • Żaneta Nejman, Politechnika Poznańska Trafność metod doboru personelu- analiza przypadku w wybranej jednostce budżetowej
 • Justyna Dudek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Inwestowanie w kapitał ludzki jako sposób ograniczania ryzyka personalnego
 • Tomasz Strojecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rozwój innowacji jako strategia walki konkurencyjnej – uwarunkowania i perspektywy
 • Filip Nowacki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Współpraca jako brakujące ogniwo przedsiębiorczości międzynarodowej na drodze kreowania konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Maciej Wiśniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wpływ stosowania klauzul niedozwolonych na ryzyko prawne
 • Danuta Łapacz, Uniwersytet Gdański – Bariery w działalności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych
 • Bartosz Orliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Strategie przepływów pieniężnych a problem optymalizacji gotówki w przedsiębiorstwie

14:00 – 14:40 Przerwa obiadowa – sala 111 A

14:40 – 15:10 Sesja plakatowa – sala 111 A
(prowadzenie: prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP)

 • Krzysztof Juś, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wykorzystanie bakterii glebowych z rodzaju Brevibacillus w celu dekontaminacji zearalenonu
 • Barbara Kamczycka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Właściwości przeciwutleniające wodno-alkoholowych ekstraktów z rumianku
 • Katarzyna Kluczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Antybakteryjne właściwości bakterii probiotycznych wyizolowanych z przewodów pokarmowych prosiąt
 • Marta Kuc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu– Wykorzystywanie łańcuchów Markowa w analizach konwergencji społecznej
 • Bartłomiej Lach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Pomiar efektywności funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem metody DEA
 • Leszek, Leśniewski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Integracja gospodarcza Danii, Finlandii i Szwecji z Unią Europejską
 • Anna Ostrowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Określenie poziomu zanieczyszczenia mikroflorą grzybową pasz przeznaczonych dla kurcząt brojlerów
 • Kinga Pawlicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Znaczenie atrakcyjności architektonicznej w kreowaniu wartości nieruchomości – przypadek Poznania

15:10 – 16:00 Wręczenie nagród za najlepsze referaty i zamknięcie Konferencji

Komitet Organizacyjny:

 • Mgr Magdalena Popek (przewodnicząca)
 • Mgr Katarzyna Kluczyńska
 • Mgr Włodzimierz Lewoniewski
 • Mgr Anita Perska
 • Mgr Adam Staliński
 • Mgr Anna Warchlewska
 • Mgr Adam Weinert

Rada Programowa:

  Przewodnicząca:

 • Dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP (Wydział Zarządzania)
 • Członkowie:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)
 • Prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP (Wydział Towaroznastwa)
 • Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP (Wydział Ekonomii)

Szczegółowe informacje na stronie: www.gts.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский