Konferencja GTS 2013

V Środowiskowa Konferencja Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo” odbyła się 18 maja 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na której został wygłoszony referat „Rozwój elektronicznych systemów platniczych w Europie Wschodniej”.

GTS 2013 - Zaświadczenie

Program konferencji:

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji – aula

J.M. Rektor , prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, mgr Anna Mrozowska
Przewodniczący Rady Programowej, dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP
Przewodnicząca Rady Doktorantów, mgr Magdalena Popek

9:30 – 11:20 Sesja plenarna – aula
(prowadzenie: dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP)
Klaudia Pujer, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Wpływ akcesji Polski do strefy euro na umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w warunkach destabilizacji unii ekonomicznej i monetarnej – komunikat z badań
Łukasz Wróblewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Analiza peryferyjności regionów przygranicznych województwa zachodniopomorskiego z wykorzystaniem syntetycznej miary rozwoju
Michał Gamrot, Uniwersytet Łódzki – Analiza porównawcza konkurencyjnych miar inflacji w kontekście optymalnej polityki monetarnej
Monika Naskręcka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Symulacje dla modelu gospodarki konkurencyjnej z zapasami
Karolina Sobczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Université de Rennes 1 (Francja) – Wybrana procedura rozwiązywania modeli DSGE na przykładzie podstawowego modelu nowej szkoły keynesowskiej

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa – hol przy auli
11:40 – 13:30 Sesje równoległe

Sesja – EKONOMIA sala 107, ul. Taczaka 9
(prowadzenie: dr hab. Grażyna Krzymieniewska, prof. nadzw. UEP)
Celina Chełkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Spółdzielnie socjalne rozwiązaniem dla zlikwidowanych ustawowo gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych – casus spółdzielni socjalnej „Herakles”
Wojciech Goleński , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach– Ekonomia społeczna w koncepcji zakorzenienia
Marcin Wieczerzycki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Mechanizmy ekonomii uwagi a sieci relacji na rynkach B2C
Agata Szymańska, Uniwersytet Łódzki – Reakcja koniunktury na zmiany w polityce fiskalnej
Agnieszka Wasiuk, Adrian Zabłocki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Ekonomiczno-społeczne aspekty wybranych zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych

Sesja – GOSPODARKA – sala 207, ul. Taczaka 9
(prowadzenie: dr hab. Jacek Nowak, prof. nadzw. UEP )
Maciej Dębowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – UEFA EURO 2012 w Polsce – porównanie zamierzeń i wyników inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej i transportowej
Monika Świetlińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Organizacja transportu w gospodarce żywnościowej na przykładzie przedsiębiorstw mleczarskich
Dariusz Wiśniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wpływ czynników narodowej przewagi konkurencyjnej na rozwój polskiej branży meblarskiej
Anna Maria Kaźmierska, Uniwersytet Łódzki – Związek recyklingu metali z polską gospodarką
Kinga Orczykowska, Anna Zając, Politechnika Poznańska – Czynniki wspomagające dobrą passę rynku farmaceutycznego – sytuacja finansowa, marketing a uwarunkowania prawne i ochrona środowiska

Sesja – GOSPODARKA ŚWIATOWA – sala 210, ul. Taczaka 9
(prowadzenie: dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw.UEP)
Patrycja Staszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wzrost gospodarczy, a napływ pomocy rozwojowej z USA do Meksyku w latach 2000 – 2010
Michał Młody, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Proces kształtowania polityki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ChRL
Michał Staszków, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Analiza struktury lokatorów parków naukowo-technologicznych w Polsce i na świecie
Judyta Cabańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Znaczenie imigracji w kształtowaniu sytuacji demograficznej krajów Unii Europejskiej
Szymon Brzostowicz , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu– Gospodarka światowa wobec kryzysu. Dobrze rozwijane i zrównoważone firmy, jako jeden z kluczowych elementów nowego modelu wzrostu? Przykład firm farmaceutycznych

Sesja – INFORMATYKA EKONOMICZNA – sala 211, ul. Taczaka 9
(prowadzenie: dr hab. Henryk Runka, prof. nadzw. UEP)
Jakub Opałka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Metodyka modelowania skojarzonych danych dla polskiej administracji
Włodzimierz Lewoniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Rozwój elektronicznych systemów płatniczych w Europie Wschodniej
Maciej Beręsewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Internet jako źródło danych statystycznych o wtórnym rynku nieruchomości
Tomasz Świderski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Rozwój bankowości internetowej w Polsce
Milena Stróżyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych w procesie konsolidacji grup kapitałowych

Sesja – ROZWÓJ REGIONALNY sala 111, ul. Taczaka 9
(prowadzenie: dr hab. Ewa Małuszyńska , prof. nadzw. UEP)
Anita Perska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dynamika innowacyjności Input województw Polski
Urszula Panicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Czynniki lokalizacji i delokalizacji przedsiębiorstw w świetle wybranych teorii
Danuta Adamowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Grona technologii w regionach Polski wschodniej – szansa rozwoju
Danuta Adamowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim – kierunki rozwoju
Ludmiła Nikitina, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Daria Michiejewa, Uniwersytet Gdański
Innowacyjne projekty Nord Stream i South Stream. ich wpływ na sektor energetyczny, środowisko naturalne i klimat polityczny Unii Europejskiej

Sesja – SPOŁECZEŃSTWO sala 203, ul. Taczaka 9
(prowadzenie: dr hab. Jan Sikora , prof. nadzw. UEP)
Marcin Jakub Gostkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Odpowiedzialność cywilnoprawna biegłego rewidenta
Adam Reczuch, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Wykluczenie finansowe osób młodych w perspektywie założenia nowego gospodarstwa domowego
Anna Warchlewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Bariery dostępu do obrotu bezgotówkowego na przykładzie pokolenia 55+
Magdalena Popek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Postawy studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wobec życia rodzinnego
Marek Gajewski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Zamiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wycena świadczeń medycznych

Sesja – TOWAROZNAWSTWO – sala 110, ul. Taczaka 9
(prowadzenie: prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP)
Mariusz Piotr Jagła, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Prawne i praktyczne przesłanki wdrożenia systemów traceability w przedsiębiorstwach produkujących żywność
Anna Przewoźna-Skowrońska, Politechnika Poznańska – Wpływ gotowych dań na społeczeństwo z uwzględnieniem rozwijającej się gospodarki
Joanna Jasiak, Henryk Matusiewicz, Politechnika Poznańska – Optymalizacja oznaczania kadmu w próbkach analitycznych z wykorzystaniem techniki generowania zimnych par z użyciem tetrahydroboranu (III) sodu w absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Irena Budnik, Joanna Zembrzuska, Zenon Łukaszewski, Politechnika Poznańska Enterobacter SPP. jako szczep bakteryjny odpowiedzialny za biodegradację oksyetylenowanych alkoholi w środowisku wodnym
Katarzyna Kluczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu- Antagonistyczne oddziaływanie izolatów bakterii mlekowych pochodzących ze środowiska naturalnego na toksynotwórcze grzyby z rodzaju fusarium
Katarzyna Joachimiak-Lechman, Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuPodstawy metodyczne i zastosowanie środowiskowego rachunku kosztów cyklu życia

Sesja – ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM sala 201, ul. Taczaka 9
(prowadzenie: dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP)
Joanna Danuta Wawrzyniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Stosowanie nowoczesnych metod w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Lesya Verbovska, Iwano-Frankowski Narodowy Uniwersytet Ropy i Gazu – Kompetencja jak główny aspekt rozwoju zasobów ludzkich
Kamil Dyrtkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Etyczne aspekty pracy w polskich firmach
Edyta Wawryk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Kluczowe kompetencje menedżera jako źródło poprawy konkurencyjności firmy
Olena Shelest, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Inwestowanie pracodawcy w szkolenia a dobrowolne odejścia pracowników z firmy: przegląd wybranych teorii
Justyna Dudek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Ryzyko personalne a ryzyko zawodowe – charakterystyka, typologia, metody pomiaru i oceny

Sesja – ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM aula, al. Niepodległości 10 (prowadzenie: prof. dr hab. Maria Sławińska, prof. zw. UEP)
Agata Kurzawa-Dobek, Estera Lechowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Transfer wiedzy jako element systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Jacek Jóźwiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Determinanty doskonalenia zarządzania procesami na przykładzie wielozakładowego przedsiębiorstwa produkcyjnego
Michał Wesołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Możliwość wykorzystania analizy przepływów pieniężnych do ostrzegania przez zagrożeniem kontynuacji działalności
Bartosz Orliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Czynniki kształtujące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Andrzej Szymkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Analiza skuteczności różnych narzędzi promocji w Internecie na przykładzie portalu eSelektio.com
Sebastian Matysiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Strategie marketingowe w działalności banku

13:30 -14:10 Przerwa obiadowa – hol przy auli
14:10 – 14:40 Sesja plakatowa – hol przy auli

14:40 – 16:30 Sesja plenarna – aula
(prowadzenie: prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP)
Artur A. Trzebiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Ocena sprawności zarządzania publicznymi funduszami nieruchomości w okresie 2006-2012
Magdalena Okupniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Statystyka małych obszarów w szacowaniu liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw
Estera Lechowicz-Kępa, Agata Kurzawa-Dobek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
Aleksandra Dewicka, Kamil Wróbel, Politechnika Poznańska – Badanie satysfakcji pracowników z zakresu prowadzonej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy
Karolina Kata, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Ocena promocji produktu turystycznego „Mazowsze Chopina”

16:30 – 17:00 Wręczenie nagród za najlepsze referaty i zamknięcie Konferencji

Polski
English
Русский